Czwartek, 23 Marca 2017   imieniny: Pelagia, Feliks, Zbysław
Rejestracja Strefa użytkownika Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
 

Portal lokalny

ReklamaPREZESKASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Adam Sekściński Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.   Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:� nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;� nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułamispożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;� przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanympomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalnąpodłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;� używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;� stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, goglioraz ochron układu oddechowego;� oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;� nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach. Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa. Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.   więcej »
9 marca br. w Gryfickim Domu Kultury odbyły się miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Komisja, po wysłuchaniu wszystkich uczestników, dokonała oceny prezentacji konkursowych wg kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku), interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisja przyznała wyróżnienia kwalifikujące do eliminacji rejonowych oraz wyróżnienia miejscowe: w kategorii Klas I – III kwalifikację do eliminacji rejonowych otrzymali: - Karolina Pobłocka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach, - Piotr Piętal – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach. Wyróżnienia miejscowe otrzymali: - Malwina Naglacka – Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa TOP Link w Gryficach, - Dawid Sawicki – Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa TOP Link w Gryficach. W kategorii klas IV – VI kwalifikację do eliminacji rejonowych otrzymali: - Wojciech Gładki– Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach, - Klaudia Siry – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach, - Michał Dyjak - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie, - Piotr Aleksiuk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach. Wyróżnienia miejscowe otrzymali: - Julia Stołowska – Szkoła Podstawowa w Prusinowie. W kategorii gimnazja kwalifikację do eliminacji rejonowych otrzymali: - Klaudia Filewicz – Gimnazjum nr 2 w Gryficach, - Julia Słowińska – Gimnazjum nr 2 w Gryficach, - Samanta Dworek – Gimnazjum nr 2 w Gryficach. Wyróżnienia miejscowe otrzymali: - Aleksandra Laskowska – Gimnazjum nr 3 w Gryficach. Laureaci eliminacji miejsko-gminnych będą reprezentować Gminę Gryfice w eliminacjach rejonowych Małego Konkursu Recytatorskiego 25 marca 2017 r. w Gryfickim Domu Kultury.   W załączeniu przedstawiamy listę laureatów oraz zdjęcia z tegorocznych eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego.  {gallery}/media/jw_sigpro/users/0000000732/konkurs recytatorski{/gallery}   więcej »
Gryficki Dom Kultury zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej „Widok przez..." w ramach „Akcji Twórczej Świnoujście poza sezonem" – 9 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 17:00 w Muzeum i Galerii „Brama" w Gryficach. W ramach projektu „Akcja Twórcza Świnoujście poza sezonem" zrealizowanego przez stowarzyszenie Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur oraz przy wsparciu Miasta Świnoujście miała miejsce kolejna już edycja otwartych bezpłatnych warsztatów fotograficznych, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Widok przez" - obrazy ukryte odbite są w szybach, lustrach, pryzmatach, soczewkach, za nieostrością planów i głębi ostrości, powstałe przy użyciu naturalnych filtrów takich jak szkło, folia, woda. Krótka charakterystyka organizatora: Stowarzyszenie Fotograficzna Grupa Twórcza „Kontur" powstało z inicjatywy artystów fotografików mieszkających w różnych regionach Polski, w celu twórczych działań związanych z popularyzacją sztuki jaką jest fotografia. Członkami są osoby, dla których fotografia stanowi wyraz inspiracji artystycznych, sposób komunikacji i środek przekazu. W większości są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, także edukacyjnym. Jesteśmy Stowarzyszeniem dla którego tradycyjna forma plenerów fotograficznych jest niewystarczająca, które stawia sobie za cel tworzenie inicjatyw umożliwiających nowe spojrzenie na fotografię. Realizując kolejne zadania zamierzamy rozpalać pasję wśród młodych adeptów sztuki fotograficznej do świadomej kreacji zatrzymywanych obrazów.     więcej »
OgłoszeniePrezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwao możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyna operacjetypu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkółi placówek publicznych.Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl, zgodnie z przepisem § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, zgodnie z przepisem § 8 ww. rozporządzenia. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonychw przepisach § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.Prezes ARiMR niezwłocznie po zakończeniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kryteriów wyboru operacji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocyw poszczególnych województwach, zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia. Informacje na temat operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii800 38 00 84. Z poważaniem Małgorzata Agata WysoczańskaKierownik gryfickiego Biura Powiatowego z siedzibą w Ościęcinie       więcej »
KALENDARZ
IMPREZ
 
Wyszukaj
 

 Ważne telefony w Gryficach

ZDROWIE
     
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112 
     
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia Gryfice 91 384 33 24


 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 91 384 20 61
     
BEZPIECZEŃSTWO
     
Policja 997 lub 112
     
Komenda Powiatowa Policji 91 385 75 11
     
Straż Miejska 986 lub
91 384 24 23
     
Straż Pożarna 998 lub 112
     
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 91 384 77 20
     
URZĘDY / INSTYTUCJE LOKALNE
     
Urząd Miasta 91 385 32 01
     
Starostwo Powiatowe 91 384 64 50
     
Sąd Rejonowy 91 384 85 61
     
Prokuratura Rejonowa 91 384 26 18
     
Powiatowy Urząd Pracy 91 384 35 06
     
Urząd Skarbowy 91 387 84 00
     
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 91 384 66 26
     
SŁUŻBY TECHNICZNE
     
Pogotowie energetyczne 991
     
Pogotowie gazowe 992
     
Pogotowie ciepłownicze 993
     
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
     
KULTURA
     
Gryficki Dom Kultury 91 384 26 88
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego 91 384 26 28
     
TRANSPORT
     
Informacja PKS  91 469 83 15ROBI-TAXI GRYFICE 607 116 689
     
Taxi 91 384 24 50
_______________________________________________________

Internet w polsce

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 

Powiat gryficki - powiat w województwie zachodniopomorskim z siedzibą w Gryficach. W skład powiatu wchodzą gminy: Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal. Powierzchnia całkowita powiatu wynosi 1017,37 km kw.

Atrakcje turystyczne stanowią: muzea i galerie regionalne (Muzeum i Galeria „Brama”, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Muzeum Multimedialne w Trzęsaczu, Pałac Trzebiatowski) oraz budowle zabytkowe (Baszta Kaszana w Trzebiatowie, Brama Kamienna i Wysoka w Gryficach, Latarnia Morska w Niechorzu, Pałac w Trzebiatowie, Ruiny Kościoła w Trzęsaczu czy Zamek w Płotach). Przez powiat przepływa rzeka Ryga, na której organizwoane są między innymi spływy kajakowe. Pozostałe zbiorniki wodne stanowią jeziora (Resko Przymorskie, Liwia Łuża, Kołomąć, Łopianowskie, Trzygłowskie, Rybokarty) oraz zbiorniki Rejowice i Likowo. Przez teren powiatu przechodzą trzy szklaki turystyczne: Nadmorski im. Czesława Piskorskiego, Liwiej Łuży oraz Pobrzeża Rewalskiego.

Gospodarka powiatu oparta jest głównie na przemyśle drzewnym, spożywczym, a z racji pasa wyżbrzeża bałtyckiego także na turystyce.

Przez powiat przebiega droga krajowa nr 6.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola